جای تبلیغ شمh

ایجاد QR کد برای ایمیل

کدهای QR ایمیل آسان و قابل تنظیم در چند دقیقه ایجاد کنید.

.jpg, .jpeg, .png, .gif مجاز است. حداکثر 0.5 مگابایت.
px
برای ذخیره آن ثبت نام کنید
تنظیمات وارد شده در QR کد را قبل از استفاده عمومی تست کنید
جای تبیلغ شما