جای تبلیغ شمh

ایجاد QR کد برای متن

کدهای QR متن آسان و قابل تنظیم در چند دقیقه ایجاد کنید.

.jpg, .jpeg, .png, .gif مجاز است. حداکثر 0.5 مگابایت.
px
برای ذخیره آن ثبت نام کنید
تنظیمات وارد شده در QR کد را قبل از استفاده عمومی تست کنید
جای تبیلغ شما